Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е единна методика, която се прилага на мястото на досегашния подход ЛИДЕР, като го надгражда:

  1. Докато в плановия период 2007 – 2013 г. Стратегиите за местно развитие бяха финансирани само от Програмата за развитие на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), ВОМР 2014 – 2020 г. получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014-2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез: ОП „Околна среда”; ОП „Развитие на човешките ресурси”; ОП „Иновации и конкурентоспособност”; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”; Програма за морско дело и рибарство.
  2. При ЛИДЕР разходите за управление се финансираха съответно от ЕЗФРСР или ЕФР, в зависимост от това дали местното партньорство беше местна инициативна група или местна рибарска инициативна група.

При ВОМР разходите за управление се финансират от водещия фонд (ЕЗФРСР или ЕФМДР).

  1. При ЛИДЕР за взимането на решение в рамките на МИГ беше необходимо икономическите и социални партньори и гражданското общество да представляват най-малко 50 % от правото на глас.

При ВОМР нито една от страните (публичен сектор, стопански сектор и гражданско общество) не може да представлява повече от 49 % от правото на глас.