Стратегия за местно развитие

Днес, 17.12.2018 г СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.171 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР

 1. Обява по 4.2 обява по 4.2 нова
 2. Условия за кандидатстване Условия за кандидатстване 4.2 нови
 3. Документи за информация към условия за кандидатстване Документи за информация
 4. Документи за попълване към условия за кандидатстване Документи за попълване
 5. Условия за изпълнение условия за изпълнение
 6. Документи към условия за изпълнение Приложения към Условията за изпълнение на проекти

******************************************

Днес, 17.12.2018 г СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.170 по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР

 1. Обява по 4.1 обява по 4.1 нова
 2. Условия за кандидатстване Условия за кандидатстване мярка 4.1 нови
 3. Документи за информация към условия за кандидатстване по 4.1 Документи за информация към условия за кандидатстване
 4. Документи за попълване към условия за кандидатстване по 4.1 Документи за попълване към условия за кандидатстване
 5. Условия за изпълнение по 4.1 Условия за изпълнение мярка 4.1
 6. Документи за информация към условия за изпълнение по 4.1 Документи за информация към условия за изпълнение

***********************************************************

Днес, 01.10.2018 г СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР

 1. Обява по 7.2 обява за прием по мярка 7.2 нови
 2. Условия за кандидатстване по 7.2 Условия за кандидатстване по 7.2
 3. Документи към условия за кандидатстване за информация по 7.2 документи за информация
 4. Документи към условия за кандидатстване за попълване по 7.2 документи за попълване
 5. Условия за изпълнение по 7.2 Условия изпълнение на проекти 7.2
 6. Документи към условия за изпълнение по 7.2 документи за изпълнение

****************************************************************

Днес, 01.10.2018 г, СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.081 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР

 1. Обява обява по 7.6
 2. Условия за кандидатстване Условия за кандидатстване по 7.6
 3. Документи към условия за кандидатстване за информация документи за информация
 4. Документи към условия за кандидатстване за попълване документи за попълване
 5. Условия за изпълнение по 7.6 Условия за изпълнение
 6. Документи към условия за изпълнение по 7.6 документи за изпълнение

*************************

Резюме на стратегията rezume strategia

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИГРП КЪМ 12.06.2018 Г

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК 2018-1(1)

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г /на 18.04.2018 г/ НА СНЦ „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“

СТРАТЕГИЯ-ВОМР-2014-2020 СНЦ МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА

Индикативна годишна работна програма към 07.03.2018 г

ИГРП към 07-03-18

Критерии

КРИТЕРИИ

одобрен бюджет 2014-2023  одобрен бюджет

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, 2014 – 2020 г.

пълен вариант

СТРАТЕГИЯ ВОМР 2014-2020 ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА

Решение за преценяване на необходимост от ЕО на СВОМР