Партньори

ПАРТНЬОРИ
1. Данни за партньор 1
Наименование  Община Златарица
Седалище и адрес на управление  гр. Златарица, ул.“ Ст. Попстоянов“ №  22
Адрес за кореспонденция  гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ №  22
ЕИК по БУЛСТАТ  000133778
ДДС номер (ако е приложимо)  BG000133778
Име на законния представител Пенчо Василев Чанев
2. Данни на лице за контакт
Име  Таня Николова Лазарова
Адрес за кореспонденция  гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ №  22
Адрес на електронна поща  tanqlazarova@abv.bg
Мобилен телефонен номер  0879 144 355
3. Данни за партньор 2
Наименование  Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“
Седалище и адрес на управление  гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 2
Адрес за кореспонденция  гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 2
ЕИК по БУЛСТАТ  000124172
Име на законния представител  инж. Димитринка Борисова Иванова
4. Данни на лице за контакт на партньор 2
Име  инж. Димитринка Борисова Иванова
Адрес за кореспонденция  5070 гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 2
Адрес на електронна поща  napredak_elena@abv.bg
Телефонен номер  06151 7083
Мобилен телефонен номер  0879 101 409
5. Данни за партньор 3
Наименование  „Бобова могила – 2000” ООД
Седалище и адрес на управление  с. Горско Ново село, общ. Златарица
Адрес за кореспонденция  с. Горско Ново село, общ. Златарица
Данни за съдебна регистрация (ако е приложимо)  фирмено дело № 1439 / 2000 г. – ВТОС
ЕИК по БУЛСТАТ  104528476
Име на законния представител  Маргарита Йорданова Дамянова
6. Данни на лице за контакт на партньор
Име  Маргарита Йорданова Дамянова
Адрес за кореспонденция  с. Горско Ново село, общ. Златарица
Адрес на електронна поща  hb.margarita@abv.bg
Мобилен телефонен номер  0888 826 766