Актуални обяви

Днес, 17.12.2018 г СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.171 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР

 1. Обява по 4.2 обява по 4.2 нова
 2. Условия за кандидатстване Условия за кандидатстване 4.2 нови
 3. Документи за информация към условия за кандидатстване Документи за информация
 4. Документи за попълване към условия за кандидатстване Документи за попълване
 5. Условия за изпълнение условия за изпълнение
 6. Документи към условия за изпълнение Приложения към Условията за изпълнение на проекти

******************************************

Днес, 17.12.2018 г СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.170 по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР

 1. Обява по 4.1 обява по 4.1 нова
 2. Условия за кандидатстване Условия за кандидатстване мярка 4.1 нови
 3. Документи за информация към условия за кандидатстване по 4.1 Документи за информация към условия за кандидатстване
 4. Документи за попълване към условия за кандидатстване по 4.1 Документи за попълване към условия за кандидатстване
 5. Условия за изпълнение по 4.1 Условия за изпълнение мярка 4.1
 6. Документи за информация към условия за изпълнение по 4.1 Документи за информация към условия за изпълнение

***********************************

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по подмярка М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г

от Стратегията за водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”

 

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 11.12.2018г. до 17.12.2018 г.

В срок до 17:00 ч. на 17.12.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на email: vomr@elena.bg или на адрес: гр. Елена, п.к. 5070, ул. „Иларион Макариополски“ No 24.

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Стратегия за местно развитие“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно обсъждане на документацията.

 

 

*******************************

Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” организира обучение на тема „Изготвяне, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за ВОМР”

Екипът на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” организира обучение на тема „Изготвяне, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за ВОМР”  и отправя покана за участие към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата, на детските градини, училищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции. Целта на обучението е информиране на заинтересованите страни и потенциалните кандидати по Стратегията за ВОМР за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, новите моменти и измененията в нормативната база, свързани с подготовка, кандидатстване и оценка на проектни предложения.

 

Обучението ще се проведе на 15 и 16 ноември 2018 г в гр. Елена от 10,00 часа в театралната зала на Общностен център – гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25, община Елена.

Всеки жител на общини Елена и Златарица, прояваващ интерес за участие, може да присъства на обучението.

Каним всички заинтересовани лица да присъстват на предстоящото обучение!

*******************************

Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” организира обучение от 10,00 часа на 13 и 14 ноември 2018 г на екипа и членове на Колективния върховен орган на МИГ на тема „Оценка и мониторинг на проекти към СВОМР”.

********************************

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 06 „Развитие на стопанства и предприятия“ от СВОМР

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 22.10.2018 г. до 29.10.2018 г.

обява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ 6.4.1

М 6.4. Условия за кандидатстване

М 6.4. Условия за изпълнение

М 6.4. Документи за информация към УК

М 6.4. Документи за попълване към УК

М 6.4. Документи за информация към УИ

***********************

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по подмярка М 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка М 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 22.10.2018г. до 29.10.2018г.

обява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ 4.2

Условия за кандидатстване 4.2 общ обс

условия за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Приложения към Условията за изпълнение на проекти

************************

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по подмярка М 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка М 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 22.10.2018г. до 29.10.2018г.

обява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ 4.1

Условия за кандидатстване мярка 4.1 за общ обс

Условия за изпълнение мярка 4.1

Документи за информация към условия за изпълнение

Документи за информация към условия за кандидатстване

Документи за попълване към условия за кандидатстване

**************************

Проведени информационни срещи

от Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”

 

На 17 и 18 октомври 2018 г. Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”, водени от разбирането за работа в тясно сътрудничество с местната общност, проведоха информационни срещи в гр. Елена, гр. Златарица, селата Беброво и Горско ново село. Темите бяха свързани с популяризиране изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на Общини Елена и Златарица за периода 2014 – 2020 г. и конкретни дейности по нейното осъществяване.

В срещите взеха участие над 120 представители на различни заинтересовани страни – земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите,  хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, читалищата, детските градини, училищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции, местни лидери и представители на широката общественост. Атрактивните презентации бяха представени от г-н Здравко Сечков, който детайлно запозна присъстващите с процесите на кандидатстване и отговори на многобройните въпроси на участниците. Експертът на сдружението – г-жа Надежда Стоянова, разгледа напредъка по изпълнението на дейностите и мерките от Стратегията, които са и които предстои да бъдат отворени за кандидатстване. Тя запозна присъстващите с възможността потенциалните бенефициенти да участват в обучение за кандидатстване по мерки от Стратегията, което ще се проведе през м. ноември 2018 г.

Оживена дискусия предизвика представянето на възможностите за финансиране на проекти на НПО и читалища, свързани с бита и традициите на местната общност, както и необходимите дейности за подкрепа на тези инициативи, използвайки капацитета в различни области на територията на МИГ-а.

Участниците определиха срещите като изключително ползотворни.

Екипът на МИГ остава отворен за разглеждане и обсъждане на всички идеите и въпроси, възникнали във връзка с разработването на проектни предложения!

Информационните срещи  се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № 50-140/21.10.2016 г по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

******************************

ПОКАНА

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ организира информационни срещи

Във връзка с настоящия и предстоящ прием на проекти, СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ Ви кани на информационни срещи, които ще се проведат в следния график:

ДАТА             ЧАС               МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

17.10.2018      10:00               гр. Елена, театралната зала на Общностен център

ул. „Поп Сава Катрафилов „ № 22 (старата поликлиника)

17.10.2018      13:00               с. Беброво, Читалище „Надежда-Беброво-1870“

ул. „Осма“ № 3

17.10.2018      16:00               гр. Елена, Община Елена

ул. „Иларион Макариополски“ № 24

 

18.10.2018      09:00               гр. Златарица, Читалище „Развитие-1885“

ул. „Димитър Палев“ № 2

18.10.2018      11:30               с. Горско ново село, Читалище „Пробуждане 1902“

ул. „В. Коларов“ № 2

18.10.2018      15:00               гр. Златарица, Общински съвет

ул. „Стефан Попстоянов“ № 22

Поканата за посещение е насочена към всички земеделски производители; представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите; хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата, на детските градини, училищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции, намиращи се на територията на двете общини.

Целта на срещите е да информира  заинтересованите страни и потенциалните кандидати, чиято дейност отговаря на условията за финансиране от Европейски земеделски фонд,  чрез  Програмата за развитие на селските райони 2014-2020,  по всички подмерки. Ще бъдат разгледани  важни въпроси като: допустимост на кандидатите; дейностите и разходите; новите моменти и измененията в нормативната база, свързани с подготовка, кандидатстване и оценка на проектни предложения.

*****************

Днес, 01.10.2018 г СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР

 1. Обява по 7.2 обява за прием по мярка 7.2 нови
 2. Условия за кандидатстване по 7.2 Условия за кандидатстване по 7.2
 3. Документи към условия за кандидатстване за информация по 7.2 документи за информация
 4. Документи към условия за кандидатстване за попълване по 7.2 документи за попълване
 5. Условия за изпълнение по 7.2 Условия изпълнение на проекти 7.2
 6. Документи към условия за изпълнение по 7.2 документи за изпълнение

****************************************************************

 

Днес, 01.10.2018 г, СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.081 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР

 1. Обява обява по 7.6
 2. Условия за кандидатстване Условия за кандидатстване по 7.6
 3. Документи към условия за кандидатстване за информация документи за информация
 4. Документи към условия за кандидатстване за попълване документи за попълване
 5. Условия за изпълнение по 7.6 Условия за изпълнение
 6. Документи към условия за изпълнение по 7.6 документи за изпълнение

*************************

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по подмярка 7.2

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 13.06.2018г. до 21.06.2018г.

В срок до 21.06.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на email: vomr@elena.bg или на адрес: гр. Елена, п.к. 5070, ул. „Иларион Макариополски“ No 24.

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Стратегия за местно развитие“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно обсъждане на документацията.

обява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ 7.2

Условия за кандидатстване 7_2 обществено обсъждане

Документи към условия за кандидатстване за информация

Документи към условия за кандидатстване за попълване

Документи към условия за изпълнение

************************

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 7.6

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка М7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 13.06.2018г. до 21.06.2018г.

В срок до 21.06.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на email: vomr@elena.bg или на адрес: гр. Елена, п.к. 5070, ул. „Иларион Макариополски“ No 24.

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Стратегия за местно развитие“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно обсъждане на документацията.

обява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ

Условия за кандидатстване_обществено обсъждане

Приложение към Условията за кандидатстване

Условия за изпълнение_обществено обсъждане

Приложения към Условията за изпълнение

*********************

Покана за свикване на Общото събрание на 18.04.2018 г

На основание чл. 26, ал. 1 от Устава на Сдружението Управителният съвет на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ свиква редовно Общо отчетно–изборно събрание на сдружението, което ще се проведе в сряда на 18.04.2018 г. от 10:00 часа в Пленарната зала в сградата на общинската администрация в град Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24,

покана ОС за 18.04.2018

******************

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“

кани всички жители на община Елена и община Златарица да присъстват на обществено обсъждане за актуализиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ общини Елена и Златарица“

Дата: 17.04.2018 г. от 17:00 ч.

Място: сградата на общинска администрация, гр. Елена

*********

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“ публикува за обществено обсъждане проект за промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“. В срок до 17.04.2018 г можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на e-mail: vomr@elena.bg или на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24. След изтичане на посочения срок, измененията ще бъдат предложени на Общото събрание на „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“ за приемане.

Стратегия за Водено от общностите местно развитие – проект

СТРАТЕГИЯ-ВОМР-2014-2020-ОБЩИНИ-ЕЛЕНА-И-ЗЛАТАРИЦА v.1

РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ В СВОМР

**********

Сдружение с нестопанска цел

„Местна инициативна група общини Елена и Златарица”

5070 гр. Елена, ул. “Ил. Макариополски” № 24,

www.vomr.elena.bg/vomr@elena.bg

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 1. Завършено висше образование, степен „магистър“.
 2. Професионален стаж най-малко 5 години.
 3. Управленски опит най-малко две години.
 4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.
 5. Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.
 6. Да има отлични компютърни умения: да работи с офис пакет на Microsoft office и интернет.
 7. Да има отлични комуникативни умения, за планиране и организиране на собствената работа и работа в екип.
 8. Да може да работи с гъвкаво работно време – ненормирано/удължено.
 9. Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на ненормирано работно време в рамките на територията и извън нея.
 10. Възможност за започване на работа по обявената позиция от м. май 2018 г. на пълен работен ден.

ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 1. Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“.
 2. Професионален стаж най-малко две години.
 3. Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори.
 4. Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.
 5. Да има отлични компютърни умения: да работи с офис пакет на Microsoft office и интернет.
 6. Да има отлични комуникативни умения, умения за планиране и организиране на собствената работа и работа в екип.
 7. Да може да работи с гъвкаво работно време – ненормирано/удължено.
 8. Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на ненормирано работно време в рамките на територията и извън нея.
 9. Възможност за започване на работа по обявената позиция от м. май 2018 г. на пълен работен ден.

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография – европейски формат;
 • Копие от трудова и/или служебна, и/или осигурителна книжка, копия на трудови или граждански договори;
 • Копие от диплом за завършено висше образование.

 

Документите се приемат до 17 часа на 30.04.2018 година в стая 108 в сградата на Община Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24, гр. Елена, п.к. 5070.

С одобрените кандидати ще се проведе събеседване на 03.05.2018 година от 13,30 часа в зала 211 в сградата на Община Елена.

Допълнително информация може да получите от Надежда Стоянова на тел. 0879 101 403.

…………………………………….

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 01.02.2018 Г

             На основание чл.26 ал.1 от Устава на Сдружението Управителния съвет на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” свиква редовно Общо отчетно–изборно събрание на сдружението, което ще се проведе в четвъртък на 01.02.2018 г. от 10:00 часа в Пленарната зала в сградата на общинската администрация в град Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

покана ОС-2018

…………………….

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

ПОКАНА СРЕЩИ

протоколи от инфо срещи(1)

……………..

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ МЕСТНИ ЛИДЕРИ

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ МЕСТНИ ЛИДЕРИ

На 12 и 13 септември 2017 г. в Общностния център на гр. Елена екипът на „МИГ Общини Елена и Златарица” проведе обучения за местни лидери на тема „Подготовка на заявления за финансиране от стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ 2014-2020 г.” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В обучението взеха участие земеделски производители и представители на читалищата, регистрирани на територията на двете общини. Присъстващите бяха запознати с попълването на заявления за подпомагане по подмерки, които предстоят да се открият, процедурата на подбор на проекти и бяха дадени практически насоки  на желаещите да участват с проектни предложения. През следващите месеци предстои обучение на неземеделския бизнес и неправителствените организации на територията ма МИГ.

20170912_103715 20170912_103951 20170912_105512 20170912_111957 20170912_11251320170913_102925 20170913_102921 20170913_102419

……………………….

Списък на одобрените външни експерт – оценители в Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“

Списък одобрени оценители

….

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

ОБЯВА КОНКУРС ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ-оценители

Декларация

ПРИЛОЖЕНИЕ-1-Автобиография

…….

……..

Обява

Техническа спецификация

Необходими документи – образци:

Заявление за участие- Приложение 2 

Декларация лични данни външен експерт

Декларация външен експерт МИГ