МИГ

Протокол на УС от 10-12-18

ПРОТОКОЛ УС – 10.12.18

Протокол на УС от 30-11-18

Протокол УС 30-11-18

Протокол на УС от 30-10-2018

ПРОТОКОЛ УС 30-10-18

Протокол на УС от 19-10-2018

ПРОТОКОЛ УС 19-10-18

Протокол на УС от 25-09-2018

ПРОТОКОЛ УС – 25-09-18

Протокол на УС от 27-08-2018

ПРОТОКОЛ УС – 27-08-18

Протокол на УС от 25-07-2018

ПРОТОКОЛ УС 25-07-18

Протокол на УС от 12-06-2018

ПРОТОКОЛ УС 12-06-18

Списък на УС и ОС на МИГ

СПИСЪК МИГ към 18-04-2018 ЗЗЛД

Протокол от ОС – 18.04.2018 г

protokol OS na MIG EZ ot 18-04-18

Протокол от УС -10.04.2018 г

ПРОТОКОЛ УС 10-04-18

протокол от УС – 19.02.2018 г

ПРОТОКОЛ УС – 19-02-18

СНЦ „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“ ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2017 Г

На 01.02.2018 г. в 10.00 ч. в Пленарната зала в сградата на общинската администрация в град Елена се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица”. На събранието бе представен отчет за дейността през 2017 г. на сдружението. Приета бе годишната програма, изменение в индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за прием на заявления за подпомагане във връзка с изпълнение на СВОМР за 2018 г. на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” и в индикативния  план-график. Приет бе новия член г-н Валери Тончев, който представлява сдружение «Единни за град Елена» в Управителния съвет на МИГ.

По приетата ИГРП се окачва през периода април-юни за стартира приема на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие по следните подмярки: 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти и подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Вторият прием се очаква да бъде през периода м. септември – ноември 2018 г. и ще бъде по останалите четири мерки от Стратегията за местно развитие, а именно: подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” и подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проектни предложения по стратегия за ВОМР е в размер на 1 955 830 лв, а крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ е 30 юни 2023 г. Разпределението на бюджета на стратегия за ВОМР на  Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” е в съответствие с четирите приоритета на политиката за местно развитие, а именно – подкрепа на местното предприемачество; разнообразяване на туристическото предлагане; развитие на селското стопанство и преработваща промишленост и доизграждане на публична инфраструктура. Средствата са разпределение между три мерки и осем подмерки.

Протокол от ОС, проведено на 01.02.2018 г

protokol OS na MIG EZ ot 01-02-2018

Протокол от УС от 26.01.2018 г

ПРОТОКОЛ УС – 26-01-18-

Протокол от УС от 05.01.2018 г

ПРОТОКОЛ УС – 05-01-18

Протокол УС от 13-14 ноември 2017 г

ПРОТОКОЛ УС – 13-14-11-2017

Протокол УС от 07 ноември 2017 г

ПРОТОКОЛ УС – 07-11-2017

Протокол УС от 25 септември 2017 г

ПРОТОКОЛ УС – 25-09-2017

Протокол УС от 15 септември 2017 г

ПРОТОКОЛ УС – 15-09-2017

Протокол УС от 16 август 2017 г

ПРОТОКОЛ УС – 16-08-2017

Протокол от УС от 22 юни 2017 г

ПРОТОКОЛ УС – 22-06-2017

Списък на лицата, подписали декларация по чл. 24 ал. 1 т. 8

списък декларации чл 24 ал 1 т 8

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБЯГВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ПРОЕКТИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ДАНС

УСТАВ на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“

Устав 04.11.2016

УСТАВ на Сдружение „Местна инициативна група  общини Елена и Златарица“, приет на Извънредно Общо събрание, състояло се в гр. Елена на 10.03.2016 г.

Устав 10.03.2016

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН  И НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН на СНЦ „МИГ  общини Елена и  Златарица “

СПИСЪК членове на МИГ

Протокол от Общо събрание от 27 май 2016

Protokol_27May2016

Протокол на УС от 18 май 2016

Protokol na US ot 18.05.2016 g

Протокол на УС от 20 март 2016

Protokol na US ot 20.03.2016 g

Протокол на Общо събрание от 19 февруари 2016

Protokol_OS_10.03.2016

Протокол на УС от 19 февруари 2016

Protokol_US_19.02.2016